PKN
It Keningsfjild Hervormde Gemeente Opsterland Noord en De Mande Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen
 
Beleidsplan Beleidsplan

 Beleidsplan van de Diaconie van de Gereformeerde kerk te Bakkeveen 2015-2020
 
Inleiding
De diaconie stelt een beleidsplan op, bestaande uit een visie en uit te voeren activiteiten.
De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan dat elke  jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.  Hierna wordt weergegeven allereerst de visie en de lopende en geplande activiteiten. Na vaststelling van dit beleidsplan door de diaconie, zal het opgenomen worden in de jaarplanning die de basis vormt voor de agenda van de maandelijkse diaconievergadering. Op deze wijze kan een evenwichtige behandeling en uitvoering van activiteiten plaatsvinden.


Algemeen
De bedoeling van dit Beleidsplan is om inzicht te geven in de werkzaamheden en doelstellingen van de diaconie. Vanouds heeft de diaconie binnen de gemeente als taak de zorg voor de armen in de gemeente. In de kerkorde worden deze en andere taken duidelijk omschreven. Dit geld voor hulp dicht bij en wereldwijd.
Het beeld is nu dat door veranderde sociale wetgeving  de diaconale zorg zal toenemen voor o.a. de ouderen die langer zelfstandig thuis zullen gaan moeten wonen.
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken.
De diakenen hebben de taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven en roepen ze daarom op
-      te geven in vrijmoedigheid;
-      tot voorbede;
-      om zich heen te kijken en zowel materiële als immateriële hulp te verlenen aan de naaste in nood, dicht bij en ver af .
De diaconie is niet alleen op financiële wijze bezig. De diaconie kan ook op een niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen.
Voorbeelden hiervan zijn: klussen uitvoeren bij hulpbehoevende mensen, uitdelen van kerstattenties aan ouderen en langdurige zieken, organiseren activiteiten van ouderen.
 
Organisatie
Het college van diakenen, ook wel diaconie genoemd, telt 5 diakenen. De diaconie streeft ernaar één maal per maand te vergaderen.
De taakverdeling binnen het college van diakenen is als volgt:
-      Voorzitter
-      Secretaris
-      Penningmeester  
-     2e Voorzitter
-      ZWO diaken
De diakenen maken deel uit van de kerkenraad. In de vergaderingen van de kerkenraad worden beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast informeert de diaconie de kerkenraad over de activiteiten die ze ontplooit.
Nadat de jaarcijfers besproken en goedgekeurd zijn door de kerkenraad worden deze kenbaar gemaakt op de website voor de gemeenteleden.  De diakenen worden bevestigd voor een periode van 3 jaar. Het streven is om het rooster van aftreden zo te bewaken, dat ieder jaar niet meer dan 2 diakenen aftredend zijn.
De organisatie zal op termijn door het samengaan van Hervormde Gemeente Opsterland Noord en  De Mande tot het ontstaan van “It Keningsfjild” aangepast moeten gaan worden.
 
Inkomsten
De inkomsten van de diaconie worden verkregen uit:  
1. (wekelijkse) collectes bij de erediensten
2. particuliere bijdragen en giften
3. acties
De overige doelcollectes worden ingevuld door de diaconie. Hiervoor wordt onder andere het collecterooster gevolgd van Kerk in Actie, aangevuld met collectes voor een bepaalde instantie of een bepaald project.
Het collecterooster wordt jaarlijks ingevuld. 
Incidenteel kunnen geplande collectes omgezet worden naar actuele collectes voor rampen en noodhulp.
De diaconie streeft ernaar in de diensten informatie te geven over de te houden collectes via de afkondigingen. Verder wordt maandelijks in het kerkblad informatie gegeven over de collectes. Verder maakt zij gebruik van informatiemateriaal van Kerk in Actie.
Tot slot worden sommige collectes door een diaken in de dienst toegelicht met als doel:
-      Informatievoorziening
-      Aandacht vestigen
-      Bewustwording
Het betreft hier dan voorlichting bij rampen en de  gekozen Z.W.O. projecten, ook wordt er aandacht gevraagd voor de voedselbank.
 
Uitgaven
De uitgaven van de diaconie bestaan uit:
1.   ondersteuning Kerk in Actie en PKN
2.   het diaconaal quotum
3.   individuele hulpaanvragen om steun
4.   ondersteuning goede doelen, organisaties en fondsen (regionaal en wereldwijd)
5.  ouderen en jeugdwerk (steuntjes in de rug/ kerstattenties, ouderenmiddag , palmpasen met kinderen van de basisschool, World-Servants)
6.  regionale voedselbank (oogstdienst)
7. eigen diaconaal werk (kosten kerkdiensten en abonnementen)
 
Doelstellingen 2015-2020
 
Voor de komende jaren heeft de diaconie de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Door de nieuw te vormen gemeente “It Keningsfjid”  welke zal bestaan uit de Hervormde Gemeente Opsterland Noord en Gereformeerde Kerk Bakkeveen “De Mande” zal er een nauwere samenwerking ontstaan . Er zijn nog een groot aantal verschillen in  werkwijze en verzamelen van giften .Dit zal de komende jaren aandacht vragen.
  • Actief onderhouden van de koppeling ouderling-diaken,
  • Drempelverlagend werken, gemeenteleden moeten minder schroom hebben om bij de diaconie aan te kloppen voor een hulpvraag. Hierbij is het ook belangrijk om de mogelijkheden voor hulpaanbod actiever (op diverse vlakken) onder de aandacht te brengen.
  • De Gemeente  Opsterland betrekken in hulpvragen als deze zich voordoen.
  • Actief blijven deelnemen aan de voedselbank
  • Samen met Opsterland Noord  steun geven aan kleinschalige projecten welke herkenbaar zijn voor de gemeente.

terug
 
 

Gangbare dienst in De Mande-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 09.30
gangbare dienst meer details

Gangbare dienst in Siegerswoude-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 9.3
gangbare dienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.