PKN
It Keningsfjild Hervormde Gemeente Opsterland Noord en De Mande Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen
 
ANBI Informatie ANBI Informatie

 1. Algemene informatie
Naam van de gemeente: Gereformeerde Kerk Bakkeveen
RSIN 002741350
   
Contactgegevens  
Kerkadres/postadres Tsjerkewal 20,  9243 KM,  Bakkeveen
Telefoonnummer 0516-541114
Website adres  http://gereformeerde-kerk-bakkeveen.protestantsekerk.net/
E-mail
 
 1. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kleine en de grote kerkenraad beide gevormd door een afvaardiging van de gemeente.
 
De grote kerkenraad bestaat uit 15 leden te weten een vertegenwoordiger uit het pastoraal team, voorzitter van de kerkenraad, de scriba(e), kerkrentmeester(s), de diakenen, ouderlingen en de jeugdouderlingen.
 
De kleine kerkenraad wordt gevormd uit een afvaardiging van de grote kerkenraad en bestaat uit 6 leden te weten de vertegenwoordiger uit het pastoraal team, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba(e) aangevuld met een vertegenwoordiger uit elk college (kerkrentmeesters, diakenen, ouderlingen & jeugdouderlingen).
 
De grote kerkenraad zet de grote lijnen uit, terwijl de nadere invulling en uitvoering van het beleid voor het grootste deel wordt overgelaten aan de kleine kerkenraad.
 
De kerkenraad legt aan de gemeentevergadering verantwoording af met betrekking tot het gevoerde beleid, de organisatie en de financiën. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor onze kerk ligt bij de kerkenraad.
 1. Doelstelling en Visie
MISSIE
De protestantse kerk ‘de Mande’ in Bakkeveen wil vanuit bijbels perspectief bijdragen aan een zinvol bestaan voor individu en samenleving, door daadwerkelijke openheid, toegankelijkheid en hulpvaardigheid te tonen en respect te hebben voor elkaar en de samenleving.
 
VISIE
De protestantse kerk ‘de Mande’ in Bakkeveen wil een gemeenschap (gemeente) van christenen zijn, waarin de boodschap van Jezus Christus uit de bijbel als woord van God centraal staat. Wij geloven dat dit evangelie de leidraad is voor ons leven, voor onze relaties en onze betrokkenheid met het dorp Bakkeveen en de wereld waarin wij leven.
 
Gezien het pluriforme karakter van de gemeente staat de kerk open voor diverse manieren van geloofsbeleving. Dat betekent een open, gastvrije, laagdrempelige en wervende gemeente die onderdak wil bieden aan gemeenteleden met verschillende kerkelijke achtergronden, maar ook een gemeente die zich nadrukkelijk wil openstellen voor dorpsbewoners die nog niet of niet meer betrokken zijn bij een kerkelijke gemeenschap.
 
‘De Mande’ wil een gemeente in beweging zijn die bereid is om in te spelen op veranderende omstandigheden en inzichten, met ruimte en respect voor elkanders verschillende opvattingen. Daarbij hoort het zonodig in de pas lopen met maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Naast min of meer traditionele kerkdiensten op zondag met de elementen vieren, leren en dienen zullen ook, inspelend op behoeften van gemeenteleden of andere belangstellenden, eigentijdse activiteiten worden ontplooid. Dit waar mogelijk met missionaire elementen door nadrukkelijk aanwezig te zijn in het eigen dorp.
 1. Beleidsplan
Het beleidsplan van de gemeente wordt eens in de vijf jaar geëvalueerd en bijgesteld, het huidige plan is van 2012 en de daarin benoemde prioriteiten zijn:
 • Sterktes behouden en verder verbreden
 • Kansen benutten en uitwerken
 • Zwaktes elimineren en/of ombuigen naar sterktes
 • Bedreigingen ontmantelen
 
De bovenstaande prioriteiten zijn verder uitgewerkt in een werkplan waarvan de uitvoering in handen ligt van de kerkenraad die verantwoording aflegt aan de gemeentevergadering over het gevoerde beleid.
 1.  Beloningsbeleid
Gereformeerde Kerk Bakkeveen beloont haar predikant conform de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk.
Organisten ontvangen als onkostenvergoeding een vast bedrag van € 20 – (anno 2015) per begeleide kerkdienst.
De koster is niet in loondienst. Hij ontvangt een vrijwilligersvergoeding ten bedrage van € 500 per jaar (anno 2015).
 1. Verslag van activiteiten
Voor het organiseren van activiteiten in en rond de kerk zijn vieren, leren en dienen belangrijke uitgangspunten. Daarbij zijn het afgelopen jaar (2014-2015) veel van de activiteiten gericht geweest op het Samen Op Weg proces met de Hervormde Gemeente Opsterland Noord onder de noemer combinatie van gemeente It Keningsfjild, een aantal belangrijke activiteiten waren:  
 • Een gezamenlijk preekrooster waarin circa 26 gezamenlijke diensten zijn opgenomen waaronder de startzondag,
 • Een gezamenlijk kerkblad,
 • Een gezamenlijk collecterooster
 • Diverse activiteiten gericht om het samenbrengen van gemeenteleden (jong & oud) zoals wijkavonden, groot huisbezoeken, gemeenteavond, spelletjesavond en de opvoering van een musical
 
Daarnaast is er ook speciale aandacht voor het zijn van kerk binnen de dorpsgemeenschap van Bakkeveen, specifieke activiteiten die in dit verband zijn georganiseerd zijn de Kerk-School-Gezinsdienst en de kerstavond wandeling met aansluitend een kersnachtdienst.
 1. Voorgenomen bestedingen
Samenvatting begroting 2017  
It Keningsfjild  
baten  
 Opbrengsten uit gebouwen   €        16.500
 Opbrengsten uit kapitaal   €        11.100
 Bijdragen gemeenteleden   €      119.750
Totaal baten   €      147.350
   
lasten  
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €        98.700
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   €          6.780
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   €          8.500
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        27.050
 Salarissen (koster, organist e.d.)   €          2.500
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente   €        12.600
Totaal lasten   €      156.130
   
Resultaat (baten - lasten)   €         -8.780
   
 
 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Samenvatting jaarrekening 2015  
de Mande  
baten  
 Opbrengsten uit bezittingen  €        11.444
 Bijdragen gemeenteleden  €        62.086  
Totaal baten  €        73.530
   
lasten  
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        49.449
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        10.494
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €          3.515
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        13.274
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €             960
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €             748
Totaal lasten  €        78.440
   
Resultaat (baten - lasten)  €          4.910-
   

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Voor de Mande is dit niet van toepassing.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
  

terug
 
 

Gangbare dienst in De Mande-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 09.30
gangbare dienst meer details

Gangbare dienst in Siegerswoude-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 9.3
gangbare dienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.