PKN
It Keningsfjild Hervormde Gemeente Opsterland Noord en De Mande Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen
 
ANBI Informatie ANBI Informatie

 1. Algemene informatie
 
Naam : Diaconie van de Gereformeerde Kerk Bakkeveen
RSIN 824119915
   
Contactgegevens  
Kerkadres/postadres Tsjerkewal 20,  9243 KM,  Bakkeveen
Telefoonnummer 0516-541114
Website adres  http://gereformeerde-kerk-bakkeveen.protestantsekerk.net/
E-mail  
 
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde’


 
 1.  Bestuurssamenstelling
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het college van diakenen telt vijf leden, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
 
 
 1. Doelstelling en Visie
 
Missie
De diaconie van de gereformeerde kerk de Mande wil een open oog en een luisterend oor zijn voor de naaste in nood, dichtbij en veraf en zowel materiële als immateriële hulp verlenen.
 
Visie
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar roeping in de kerk en de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is.
De diakenen hebben de taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.
 
De diaconie van de Gereformeerde kerk de Mande wil hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Dit geld voor kerk- en niet-kerkleden binnen het dorp, maar ook voor de mensen wereldwijd.
De diaconie is niet alleen op financiële wijze bezig. De diaconie kan ook op niet-financiële manier hulp bieden bij allerlei problemen die mensen tegenkomen.
Voorbeelden hiervan zijn: incidenteel klusjes uitvoeren bij hulpbehoevende mensen, uitdelen van kerstattenties aan ouderen en langdurig zieken, organiseren van activiteiten voor ouderen.
 
 
 1. Beleidsplan
   
Op de website  van de kerk vindt u het beleidsplan 2015-2020 van de diaconie van onze gemeente.
 
 
 1. Beloningsbeleid
   
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
 
 1. Verslag van activiteiten
   
Voor het organiseren van activiteiten in en rond de kerk zijn vieren, leren en dienen belangrijke uitgangspunten. Daarbij zijn het afgelopen jaar (2014-2015) veel van de activiteiten gericht geweest op het Samen op Weg proces met de Hervormde Gemeente Opsterland Noord onder de noemer combinatie van gemeenten It Keningsfjild.
 
Een aantal belangrijke activiteiten waren:
 • Een gezamenlijk collecterooster
 • Aansluiten bij de ZWO- werkgroep van Opsterland Noord
 • Gezamenlijk verzorgen van kerstattenties, paasgroet, ouderenmiddag
 • Palmpasenochtend voor de kinderen van de basisschool
 • Organiseren van een oogstdienst
 
 
 1. Voorgenomen bestedingen
 
Samenvatting begroting 2015
 
 
baten  
Bijdragen gemeenteleden €     3.500
Werelddiaconaat €     1.100
Collecten €     3.800
Overige inkomsten €        600
Totaal baten      9.000
 
 
Lasten
 
Missionair Aandeel Buitenland €     1.500
Missionair Aandeel Binnenland €        500
Project en sponsorkind €     1.500
Afdracht Werelddiaconaat €     1.100
Giften ZWO €        450
Afdracht collecten €     1.600
Diaconale steun €        400
Giften €        500
Attenties €        300
Koren, Kerstnachtdienst, tent €        250
Diaconaal Quotum €        400
Bankkosten, Abonnementen e.d. €        210
Onkosten 50+ middag €         130
Totaal Lasten €     8.840
   
Resultaat (baten-lasten €        160
 
 
 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Samenvatting Jaarrekening 2014 Begroting 2014 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013
baten      
       
baten onroerende zaken  €                     -  €                     -  €                     -
rentebaten en dividenden €                     -  €                     -  €                     -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -  €                     -  €                     -
bijdragen levend geld  €              2.450  €              2.177  €              1.550
door te zenden collecten  €              1.400  €              8.501  €              4.845
totaal baten  €              3.850  €            10.678  €              6.394
       
lasten      
lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -  €                     -  €                     -
afschrijvingen  €                     -  €                     -  €                     -
pastoraat  €                     -  €                     -  €                     -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €                     -  €                     -  €                     -
verplichtingen/bijdragen andere organen  €                 430  €                 386  €                 377
salarissen  €                     -  €                     -  €                     -
kosten beheer en administratie  €                     -  €                     -  €                     -
rentelasten/bankkosten  €                 100  €                 121  €                   53
diaconaal werk plaatselijk  €                 830  €                 840  €              1.182
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  €              1.650  €              1.845  €              2.311
diaconaal werk wereldwijd  €              1.350  €              7.374  €              2.734
totaal lasten  €              4.360  €            10.566  €              6.657
       
Saldo baten - lasten  €                 510-  €                 112  €                 262-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                     -  €                     -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -  €                 200  €                 200
streekgemeenten  €                     -  €                     -  €                     -
aandeel in lasten federatie  €                     -  €                     -  €                     -
overige lasten en baten  €                     -  €                     -  €                     -
totaal  €                     -  €                 200  €                 200
       
       
Resultaat  €                 510-  €                 312  €                   62-
       
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 
 

terug
 
 

Gangbare dienst in De Mande-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 09.30
gangbare dienst meer details

Gangbare dienst in Siegerswoude-
datum en tijdstip 22-10-2017 om 9.3
gangbare dienst meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.